Välkommen till FOSAK - Försäkringsorganisationen Sak

FOSAK är en ideell förening som bildades under 2017 för att bevaka sakförsäkringsförmedlarnas intressen och driva frågor som ska skapa en sundare och utvecklande marknad till gagn och nytta för medlemmarna samt i förlängningen då även för deras kunder.

Den svenska försäkringsmarknaden genomgår en ständig förändring och påverkas även genom internationell påverkan och påbud som i sin tur kräver ett ständigt samarbete och dialog mellan alla berörda för att säkerhetsställa att beslut samt regelverk baseras på väl underbyggd grund.

Vår organisation arbetar för en löpande kontakt med tillsynsmyndigheter samt andra för försäkringsmarknaden viktiga målgrupper och branschorgan och på så sätt informera om vårt arbetssätt och för att tydliggöra den affärsetik vi inom föreningen anser bör gälla inom försäkringsområdet.

Våra medlemmar är enligt lag skyldiga att ha en förmedlaransvarsförsäkring, kunskap och utbildning inom sitt område så att kunderna skall känna sig trygga vid valet av en försäkringsförmedlare.

Genom FOSAKs nätverk både nationellt och internationellt arbetar vi för att tillmötesgå våra medlemmars önskemål och att stödja den otvetydigt viktiga marknad de arbetar inom.

För medlemsfrågor eller övriga frågor vänligen kontakta oss på: contact@fosak.org