Varför bildades FOSAK?

Efter att det blivit mer och mer uppenbart att en separat organisation som driver frågor som berör sakförmedlarnas frågor och behov efterfrågades gjordes en marknadsundersökning bland drygt 600 sakförsäkringsförmedlarna som är verksamma i Sverige. Där framgick klart att det fanns ett stort gehör och önskan om en separat organisation som ett alternativ till den förening som ditintills varit allenarådande.

Med alla dessa positiva svar som stöd grundades FOSAK – Försäkringsorganisationen Sak.

Den positiva responsen på vår marknadsundersökning grundar sig bland annat på den avreglering som skedde för branschen 2005 vilket medförde, som många förutspådde, en sammanblandning av olika typer av försäkringsmäklare som då sammanblandades under det då nya begreppet ”Försäkringsförmedlare”. Det har medfört att det i många sammanhang är svårt för både kunder och andra externa intressenter, bland annat myndigheter, att förstå skillnaderna i det arbetssätt och inte minst produktutbud detta berör. Detta är synnerligen viktiga skillnader då beslut, regelverk, lagar och olika bedömningar kan baseras på felaktiga grunder.

Medlemmar inom FOSAK arbetar under givna och klara regler inom sakförsäkring med inriktning framförallt mot företagsförsäkringskunder. Inom FOSAK råder full öppenhet vad gäller beslut, kostnader och framtida planer som medlemmarna löpande tar del av. FOSAK värnar om att regler såväl etiska som lagstadgade skall både följas men också kunna debatteras med berörda instanser och försäkringsbolag för att nå bästa möjliga arbetssätt och arbetsmiljö till gagn för alla berörda och då inte minst i slutänden våra kunder.

Organisationen har en styrelse som har mångårig erfarenhet inom försäkring både nationellt men också internationellt. Till stöd och hjälp till styrelsen har också ett styrelseråd skapats med namnkunniga medlemmar som täcker en mängd områden som organisationen har nytta av. Styrelseråden kan kallas in för specifika frågor eller vara mer närvarande under perioder när så behövs.

Kunden skall alltid kunna känna sig trygg med att anlita en FOSAK-förmedlare då våra stadgar och regler är både strikta såväl vägledande för god affärssed.

Styrelsen består i nuläget av:

  • Erick Lindmark
  • Freddy Askelöf
  • Johan-Eric Holmström
  • Magnus Carlqvist
  • Ola Sjölin

Erick började sin karriär inom sak- och livförsäkring 1979 och har varit verksam i försäkringsbolag i Sverige, Europa samt USA. Erick är konsult sedan 1994 inom försäkring, finans och bolagsstyrning. Erick är Sak- och Livdiplomerad i Sverige och är också utbildad inom återförsäkring samt är livlicensierad (Financial Planning Certificate 1, 2 & 3) i UK och har även varit ansvarig samt utbildat säljkåren, försäkringsagenter och försäkringsmäklare på den engelska försäkringsmarknaden i sin roll som Regional Manager, Southern region vid Royal Life International. Till de större influenserna på den svenska försäkringsmarknaden hör att han initierade och startade unit-linked marknaden i Sverige i sin roll som internationell marknadschef på Skandia International samt sedermera också marknaden för de så kallade Portföljförsäkringarna i sin roll som Director of Sales -Scandinavia vid Royal Life International (idag Friends Provident International)

Freddy började sin karriär 1965 och har varit verksam i försäkringsmarknaden i London sedan dess. Freddy har varit anställd på ett stort antal av de stora välkända internationella försäkringsmäklarna och arbetat med i princip alla typer av sakförsäkringar som flyg, marin, excess ofloss property coverages vid stora internationella containerhamnar i världen samt i princip alla olika non-marine försäkringar som marknaden omfattar. Han har även varit verksam till del inom livmarknaden i UK. Freddy är svensk och engelsk medborgare.

Johan-Eric är maskiningenjör och har bred bakgrund inom olika områden som säkerhet, finans och försäkring som omfattar 4 år i säkerhetsbranschen, 3.5 år i finansbranschen, 12 år vid försäkringsbolag och är sedan 29 år Sakmäklare (Non Marine). Sedan 2002 i egen regi i Abilité Insurance Solutions AB (Non Marine). Johan Eric har IFU diplom – Sak (1978).